919422790138 919422790138

Loknayak Jayprakash Narayan Shetkari Sahakari Soot Girni Ltd.Contact Us


LOKNAYAK JAYPRAKASH NARAYAN SHETKARI SAHAKARI SOOT GIRNI LTD.
Contact Person : Mr. R.D. Patil
Address : Kamal Nagar, Untawad-Hol
Sub City : Shahada
City : Nandurbar
State : Maharashtra
Country : India
Pin Code : 425409
Phone : +91-2565-229996, +91-2565-229997
Fax : +91-2565-229995
Mobile : +91-9422790138, +91-9881925174, +91-9552571890
Web Site : http://www.loknayakjayprakash.com
Web Page : https://www.exportersindia.com/loknayakjayprakashnarayan/


Quick Enquiry